• Zwroty i reklamacje

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
 4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną lub pisemnie na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany przez Sprzedawcę w korespondencji elektronicznej.
 8. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja producenta, informacja o niej, a także jej treść będzie zawarta na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

Zwroty

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni zwrócić produkt bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin jest liczony od momentu przekazania przesyłi osobie innej niż przewoźnik
 3. Przed zwrotem należy przesłać oświadczenie na adres skelp@betterbest.pl o chęci zwrotu.
 4. W wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo adres i dalsze instrukcje.
 5. Pieniądze za towar oraz koszt dostawy zwracamy w taki sposób jak została dokonana wpłata, chyba że będzie wyraźna prośba o inny sposób zwrotu środków.
 6. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient.